Στρατηγικός
Μετασχηματισμός


Στρατηγικός
Μετασχηματισμός

Στο σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, οι παραδοσιακές πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, όπως η δεσπόζουσα θέση στην αγορά, το μέγεθος και οι καθιερωμένες μάρκες, τείνουν να «ξεθωριάζουν» και τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα καθίστανται ξεπερασμένα. Αυτό οδηγεί τελικά σε μεγάλες ανακατατάξεις, με αποτέλεσμα άλλοτε κραταιές επιχειρήσεις να απειλούνται από τις πιο «ανατρεπτικές» (disruptive) εταιρείες με καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα.
Αυτή η τάση παρατηρείται πιο έντονα στον κλάδο λιανικής πώλησης, με αδιαμφισβήτητη νικήτρια, στο αμερικάνικο λιανεμπόριο, την Amazon , που αφήνει τους παραδοσιακούς ηγέτες αυτής της αγοράς, πολύ πίσω. Η χρηματιστηριακή αξία της Amazon ξεπερνά την συνολική κεφαλαιοποίηση των έξι μεγαλύτερων παραδοσιακών λιανεμπόρων, συμπεριλαμβανομένων των κολοσσών Walmart, Target, Macy’s και Best Buy. Αυτό όμως δεν συνέβαινε πάντοτε. Μόλις δέκα χρόνια πριν, οι ίδιες αλυσίδες λιανικής είχαν κεφαλαιοποίηση, 20 φορές υψηλότερη την αντίστοιχη της Amazon.

Προκειμένου να μπορέσει μια εταιρεία να ανταγωνίζεται με αποτελεσματικό τρόπο, το “business as usual” δεν αρκεί. Πρέπει να προβεί κανείς σε μετασχηματισμό του επιχειρηματικού του μοντέλου και να ενισχύσει την αξία που προσδίδει στον πελάτη. Με τον όρο μετασχηματισμό εννοούμε μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική, το επιχειρηματικό μοντέλο, την οργάνωση, τους ανθρώπους και τις διαδικασίες. Δεν είναι μια βαθμιαία αλλαγή, αλλά ένας ριζικός επανασχεδιασμός της κάθε επιχείρησης, που επιτρέπει τη βιώσιμη βελτίωση της απόδοσης και την αύξηση της μετοχικής αξίας.

Σε αντίθεση με την έννοια της συνεχούς βελτίωσης (continuous improvement), ο στρατηγικός μετασχηματισμός απαιτεί μια σειρά πολύ ευρύτερων, αλληλεξαρτώμενων πρωτοβουλιών με την υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης. Οι άνθρωποι της Save2Grow έχοντας εμπλακεί σε αυτό το είδος προγραμμάτων μετασχηματισμού σε διεθνή κλίμακα τόσο ως ανώτατα στελέχη όσο και ως σύμβουλοι επιχειρήσεων πετύχαμε σημαντικά οφέλη μέσω μείωσης κόστους, αύξησης του κύκλου εργασιών, και βελτίωσης της οργάνωσης και των επιχειρησιακών διαδικασιών

Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, ως συμβούλων, είναι ότι έχουμε ήδη βρεθεί στη θέση σας και γνωρίζουμε τι χρειάζεται για να καθοδηγήσετε την αλλαγή και να επιτύχετε τον στρατηγικό μετασχηματισμό σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον.

Μετράμε πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας σε επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης και σε μεγάλες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει για εσάς δυνατότητα σχεδιασμού ενός οδικού χάρτη που σας βοηθάει να γίνετε πιο ευέλικτοι, πιο ισχυροί και πιο αποτελεσματικοί. Έτσι θα είστε σε θέση να αποδεσμεύσετε σημαντικούς πόρους που θα μπορέσετε να επενδύσετε σε άλλους τομείς, όπως στο μάρκετινγκ, στην καινοτομία και στην ψηφιοποίηση (digitization) με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας σας.

Η δοκιμασμένη μεθοδολογία της Save2Grow για στρατηγικό μετασχηματισμό παντρεύει επιλογές όπως, τη συνολική διαχείριση κόστους , την ανάπτυξη θεμελιωδών ικανοτήτων, το σχεδιασμό και την εξέλιξη του οργανισμού, στο πλαίσιο μίας αναθεωρημένης επιχειρηματικής στρατηγικής.

Holistic Business
Transformation ?