Εξοικονόμηση, Επένδυση, Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση,
Επένδυση,
Ανάπτυξη

Υλοποιώντας το στρατηγικό μας πρόγραμμα περικοπής κόστους και αναδιάρθρωσης του επιχειρηματικού σας μοντέλου εξοικονομείτε κεφάλαια για να τα επενδύσετε στις θεμελιώδεις σας ικανότητες (differentiating capabilities) με στόχο την αύξηση των πωλήσεων. Έτσι, μπορεί κανείς να κοιτάζει το μέλλον με άλλο μάτι. Αυτό της επιτυχίας!Προσφέρουμε μία μοναδική εργαλειοθήκη που βοηθάει στον εντοπισμό ευκαιριών μείωσης του κόστους και την επίτευξη σημαντικών εξοικονομήσεων. Μέρος αυτών των εξοικονομήσεων προτείνεται να επανεπενδυθεί με  στόχο την περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας σας. Η μεθοδολογία μας είναι δοκιμασμένη. Εξασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος Save-Invest-Grow με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της κοστολογικής σας βάσης.


Τι κάνουμε


Εξοικονομήστε – Save

Στόχος κλειδί εδώ είναι η μείωση κόστους μέσα από την εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης. Τροποποιούμε το επιχειρησιακό σας μοντέλο, τις διαδικασίες και τα συστήματα προκειμένου να ξεκλειδώσετε νέες δυνατότητες και να οδηγηθείτε στην ανάπτυξη.


Επενδύστε – Invest

Μέσα από την ενίσχυση των κονδυλίων για marketing και καινοτομίαεπιτυγχάνουμε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων και μεγιστοποίηση της κερδοφορίας.


Αναπτυχθείτε – Grow

Στη Save2Grow πιστεύουμε σε επιλεκτικές επενδύσειςγια ενδυνάμωση των θεμελιωδών ικανοτήτων (differentiating capabilities), χρηματοδοτούμενες από βελτιώσεις στη διάρθρωση του κόστους, που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


Πως το κάνουμε

Διαθέτουμε μια μοναδική εργαλειοθήκη που σας βοηθά να εντοπίσετε και να υλοποιήσετε φιλόδοξους στόχους μείωσης κόστους με στόχο να επανεπενδυθούν σε τομείς που οδηγούν στην ανάπτυξη …

 • Χαρτογράφηση προστιθέμενης αξίας (Value Stream Mapping)
 • Αξιολόγηση διαδικασίας δημιουργίας αξίας για τον καταναλωτή(consumer value proposition)
 • Εργαλειοθήκη / Στρατηγικές Μείωσης Κόστους (Coststrat)
 • Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου (portfolio optimization)
 • Ανταγωνιστική συγκριτική αξιολόγηση (Competitive Benchmarking)
 • Ανάλυση οργανωτικής δομής

… και τελικά, στη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους και της κερδοφορίας.


Η διαδικασία


Φάση Ι (α)

Στοχοθεσία, Eκπαίδευση και Μεταφορά Γνώσης (45-60 days)
Αντικειμενικός Σκοπός: Ορίζουμε τους στόχους του Προγράμματος και προσδιορίζουμε ποιες είναι οι σημαντικές περιοχές ευκαιριών στις οποίες θα επικεντρωθούμε κατά τη διάρκειά του.


Φάση Ι (β)

Γρήγορα Αποτελέσματα & Προγραμματισμός Μεσοπρόθεσμων Πρωτοβουλιών (2 μήνες)
Αντικειμενικός Σκοπός: Εφαρμόζουμε βελτιώσεις (quick wins) και εξοικονομούμε χρήματα για την επιτάχυνση του Προγράμματος.


Φάση ΙΙ

Ολιστική Υλοποίηση του Προγράμματος – Συνεχής Βελτίωση (σε εξέλιξη)
Αντικειμενικός Σκοπός: Χρησιμοποιούμε βέλτιστες πρακτικές και γνώσεις, επιταχύνουμε την εφαρμογή πρόσθετων πρωτοβουλιών για να μειώσουμε το κόστος και να ενισχύσουμε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα.


The deliverables

Η στενή συνεργασία μαζί σας, εξασφαλίζει:

 • Εκπαίδευση στελεχών σε στρατηγικά / ολιστικά προγράμματα μείωσης κόστους
 • Διεξαγωγή στοχευμένων workshops με θέμα τη μείωση κόστους
 • Διευκόλυνση στην προσαρμογήστη νέα πραγματικότητα
 • Εξοικονόμηση πόρων, εξορθολογισμός διαδικασιών, ενδυνάμωση του προσωπικού, μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Θεσμοθέτηση της πρωτοβουλίας (Save–Invest-Grow) ως τη βασική, μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Holistic Business
Transformation ?