Client Success

Εταιρεία Παιγνιδιών

Εταιρεία Παιγνιδιών 150 150 Save2Grow

Πελάτης
Εταιρεία Παιγνιδιών
Έργο
Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Οφέλη
Έργο σε εξέλιξη. Σημαντικά οφέλη έχουν ήδη εντοπιστεί από τη διαγνωστική φάση

Αναπτύξαμε τη διαδικασία, τα εργαλεία, τους δείκτες απόδοσης (KPIs) και τις αναφορές για να υποστηρίξουμε την εφαρμογή μιας νέας διαδικασίας Προγραμματισμού Πωλήσεων και Εφοδιασμού (S&OP) του πελάτη μας. Επιπλέον, η Save2Grow εργάστηκε για την ανάλυση της στρατηγικής προσέγγισης της αγοράς (go-to market strategy) και για τη συνολική εφοδιαστική αλυσίδα (end-to-end supply chain). Προσδιορίστηκαν σημαντικές ευκαιρίες βελτίωσης και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τον πελάτη.Ταυτόχρονα, τους υποστηρίζουμε στην ανάπτυξη της στρατηγικής για επέκταση σε μεγάλες εξαγωγικές αγορές.

Ευρωπαϊκές Δραστηριότητες Ομίλου ένδυσης

Ευρωπαϊκές Δραστηριότητες Ομίλου ένδυσης 150 150 Save2Grow

Πελάτης
Ευρωπαϊκές Δραστηριότητες Ομίλου ένδυσης
Έργο
Ανασχεδιασμός & Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Οφέλη
Βελτίωση χρόνων απόκρισης (delivery lead times) κατά 28% και μείωση κόστους logistics κατά 21%.

Σκοπός του έργου ήταν να βελτιωθούν σημαντικά οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες διανομής μιας αμερικανικής εταιρείας ένδυσης. Η ανάλυση της συνολικής εφοδιαστικής αλυσίδας (end-to-end) ανέδειξε προβλήματα σχετικά με τον ρόλο και τις λειτουργίες της κεντρικής πανευρωπαϊκής αποθήκης, την παραγγελία και τον προγραμματισμό. Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ταχύτητας εφοδιασμού της αγοράς κατά 28% και  τη μείωση του συνολικού κόστους logistics κατά 21%.

Διεθνής αλυσίδα λιανεμπορίου

Διεθνής αλυσίδα λιανεμπορίου 150 150 Save2Grow

Πελάτης
Διεθνής αλυσίδα λιανεμπορίου
Έργο
Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Οφέλη
Μείωση κόστους logistics κατά €1.7 εκατ. και αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων με λογιστική αξία άνω των €12 εκατ.

Ο συνολικός στόχος του προγράμματος ήταν να σχεδιαστεί μια στρατηγική εφοδιαστικής αλυσίδας για έναν από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους εταιρειών, με διεθνή δραστηριότητα. Ζητούμενο από τη νέα εφοδιαστική αλυσίδα ήταν να ανταποκρίνεται ή να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών, να ελαχιστοποιεί το κόστος logistics, να αυξάνει τη δυναμικότητα αποθήκευσης και διανομής και να παρέχει, στα εμπορικά τμήματα, στρατηγικό πλεονέκτημα ως προς την εκτέλεση των παραγγελιών και την εξυπηρέτηση των πελατών.
Εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια για την οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και λήφθηκε η απόφαση για ανάθεση των δραστηριοτήτων logistics σε εξωτερικό προμηθευτή(outsourcing). Το έργο περιλάμβανε την ανάλυση του συνολικού κόστους logistics και customerservice, την ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων εφοδιαστικής αλυσίδας, την προετοιμασία του διαγωνισμού για την εξωτερική ανάθεση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την παροχή βοήθειας στην επιλογή συνεργάτη logistics και την υποστήριξη της υλοποίησης (δηλαδή τη μετάβαση στη νέα αποθήκη, τη μεταφορά του προσωπικού στο νέο συνεργάτη, την ανάπτυξη των διασυνδέσεων για ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το νέο συνεργάτη -IT interfaces, κ.λπ.).
Ο Όμιλος κατάφερε να μειώσει το ετήσιο κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά 36% ενώ αποδεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία με λογιστική αξία άνω των €12 εκατ.

Βρετανική εταιρεία λιανεμπορίου

Βρετανική εταιρεία λιανεμπορίου 150 150 Save2Grow

Πελάτης
Βρετανική εταιρεία λιανεμπορίου με σημαντική παρουσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Έργο
Ανάθεση δραστηριοτήτων logistics σε τρίτους (outsourcing)
Οφέλη
Μείωση κόστους logistics κατά 18% και βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των ηλεκτρονικών παραγγελιών

Καθώς υπήρχε ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι ηλεκτρονικές πωλήσεις της αυξάνονταν ταχύτητα, εμφανίστηκαν προβλήματα δυναμικότητας στην αποθήκη τους. Η Save2Grow μελέτησε την οργάνωση λειτουργίας της, τις απαιτήσεις της αγοράς και τον αντίκτυπο από την αύξηση πωλήσεων, μέσω διαδικτύου, ως προς τον τρόπο εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου καναλιού (route-to-market).
Κάναμε καταγραφήτων απαιτήσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση της πελατείας του πελάτη μας και ετοιμάσαμε το τεύχος του διαγωνισμού (invitation to tender document). Επιπλέον, συμμετείχαμε στις παρουσιάσεις των επιλεγμένων παρόχων υπηρεσιών logistics (LSPs) και διευκολύναμε την επιλογή του συνεργάτη logistics που θα ανταποκρινόταν καλύτερα στις επιχειρηματικές απαιτήσεις του πελάτη μας, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας διαδικτυακού πωλήσεων που συνέβαλε στο 30% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών τους.

Εμπορική Εταιρεία

Εμπορική Εταιρεία 150 150 Save2Grow

Πελάτης
Εμπορική Εταιρεία
Έργο
Ανάθεση δραστηριοτήτων logistics σε τρίτους (outsourcing)
Οφέλη
Μείωση κόστους logistics κατά 27%

Αναλύσαμε τις εσωτερικές λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας, προετοιμάσαμε και διεξήγαμε διαγωνισμό για outsourcing εφοδιαστικής αλυσίδας και προετοιμάσαμε τη μετάβαση στον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών logistics (LSP).
Η ολοκλήρωση του έργου οδήγησε σε μείωση του κόστους εφοδιαστικής αλυσίδας κατά 27%.

Διεθνής Εταιρεία Λιανικής

Διεθνής Εταιρεία Λιανικής 150 150 Save2Grow

Πελάτης
Διεθνής Εταιρεία Λιανικής με τζίρο €1.3 δις
Έργο
Στρατηγικό Πρόγραμμα μείωσης κόστους
Οφέλη
Εξοικονόμηση κόστους πολλών εκατομμυρίων ευρώ

Ηγηθήκαμε ενός σημαντικού προγράμματος μείωσης κόστους για λογαριασμού Ομίλου που δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, Αμερική και Μ. Ανατολή. Στόχος ήταν η εξοικονόμηση πολλών εκατομμυρίων ευρώ και η βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου με σκοπό να επενδυθούν χρήματα στο μάρκετινγκ, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση (digitization).
Ως αποτέλεσμα, ο πελάτης πέτυχε σημαντική μείωση κόστους, ενίσχυσε την οργάνωσή του, αύξησε τα περιθώρια κέρδους, βελτίωσε το κεφάλαιο κίνησής του, και έκλεισε μη κερδοφόρεςδραστηριότητες. Στη συνέχεια ο Όμιλος επένδυσε μέρος της εξοικονόμησης σε ανάπτυξη των παν-καναλικών (omnichannel) δικτύων διανομής, ενίσχυσε τις ψηφιακές του δυνατότητες και τόνωσε την αύξηση του κύκλου εργασιών.

Επιλογές Απορρήτου

Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας συγκατάθεσης και να προσδιορίσετε με ποιους τρόπους θέλετε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους παρακάτω σκοπούς. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για εμάς, ανεξάρτητα από αυτές για τους τρίτους συνεργάτες μας. Κάθε σκοπός συνοδεύεται από μια περιγραφή, ώστε να γνωρίζετε με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε, εμείς και οι συνεργάτες μας, τα δεδομένα σας.

Για λόγους απόδοσης και ασφάλειας χρησιμοποιούμε το Cloudflare
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Το Cloudflare χρησιμοποιεί τα cookies _cflb, _cf_bm και _cfduid για να μεγιστοποιήσει τους πόρους δικτύου, να διαχειριστεί την επισκεψιμότητα και να προστατεύσει τους ιστότοπους των πελατών μας από κακόβουλη επισκεψιμότητα.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics.
Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστοτόπου να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Καθώς ένας χρήστης περιηγείται σε ιστοσελίδες, το Google Analytics παρέχει ετικέτες JavaScript (βιβλιοθήκες) για τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη σελίδα που έχει δει ο χρήστης, για παράδειγμα, η διεύθυνση URL της σελίδας. Οι βιβλιοθήκες JavaScript του Google Analytics χρησιμοποιούν τα cookies HTTP για να "θυμούνται" τι έχει κάνει ένας χρήστης σε προηγούμενες σελίδες / αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις γραμματοσειρές Google.
Οι Γραμματοσειρές Google καταγράφουν αρχεία των CSS και των αιτημάτων αρχείων γραμματοσειράς και η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα διατηρείται ασφαλής. Οι συνολικοί αριθμοί χρήσης παρακολουθούν πόσο δημοφιλείς οικογένειες γραμματοσειρών είναι και δημοσιεύονται στη σελίδα αναλυτικών στοιχείων. Χρησιμοποιούμε δεδομένα από τον ανιχνευτή ιστού της Google για να εντοπίσουμε ποιοι ιστότοποι χρησιμοποιούν γραμματοσειρές Google. Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται και είναι προσβάσιμα στη βάση δεδομένων BigQuery της γραμματοσειράς Google. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει η Google και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται και διασφαλίζεται, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τους Χάρτες Google.
Για τους χρήστες του API Χάρτας Ενσωμάτωσης Χαρτών, η Google χρησιμοποιεί ανώνυμα cookies για να καθορίσει τον αριθμό μοναδικών χρηστών του API. Η Google συγκεντρώνει επίσης στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους τύπους λειτουργιών που χρησιμοποιούνται από το προϊόν των Χαρτών.


Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ενσωματώσεις βίντεο.
Οι πάροχοι των βίντεο (π.χ. YouTube, Vimeo) μπορεί να συλλέγουν δεδομένα για τους χρήστες και να κάνουν καταγραφή πληροφοριών που βοηθά να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Ενεργοποιώντας τις ενσωματώσεις βίντεο, αποδέχεστε τους όρους χρήσης που αναφέρει κάθε πάροχος στη στην πολιτική απορρήτου του.

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.
Πολιτική Απορρήτου